DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Wskaźniki zwiększające dotacje na podręczniki dla niepełnosprawnych – rozporządzenie w konsultacjach

Drukuj
Kategoria: Informacje
Utworzono: 24 styczeń 2017

W piątek (20.01) do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia MEN w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego. Dotacja celowa obejmie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Projektowane regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
  • niesłyszących;
  • słabosłyszących;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • niewidomych i słabowidzących;
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie z niepełnosprawnością powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Materiały te powinny uwzględniać ograniczenia wynikające niepełnosprawności dzieci, np. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydrukowane w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowane w polskim języku migowym. Takie rozwiązania wymagają przygotowania odrębnych podręczników i ww. materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców są droższe od takich samych podręczników i materiałów przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na ucznia niepełnosprawnego będą zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności i będą wynosiły od 2,0 do 20. W przypadku uczniów:

  • z dysfunkcją wzroku – niewidomych i słabowidzących wysokość dotacji będzie dodatkowo uzależniona od rodzaju tego dostosowania;
  • w przypadku uczniów słabowidzących korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w druku powiększonym – wskaźnik będzie wynosił 8;
  • w przypadku uczniów niewidomych korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a – 20.


Przewidziane w projekcie rozporządzenia wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia dotychczas obowiązującego. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów (§ 2–8 projektu rozporządzenia).

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 7 i § 8 projektu rozporządzenia).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441), będzie funkcjonowało równolegle z nowo projektowanym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 338 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) będzie ono nadal stosowane w przypadku dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu.

Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu. Konsultacje projektu potrwają do połowy lutego.

Treść projektu rozporządzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


www.men.gov.pl

Szukaj

Sonda

Czy podoba Ci się nowa witryna?

Na Stronie m.in...

chanukaplakat.jpg

:) fb

Support: Akeeba | Kontakt | Reklama

Copyright © 2018 Strona Dzieci. Template designed by olwebdesign.