Autor Wątek: Po ugryzieniu przez kleszcza  (Przeczytany 14957 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

zosia_

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 8011
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 01, 2014, 15:00:04 »
No własnie robimy co się da. Antybiotyki, homeo, jestesmy już umówieni na MORA, joalisy też chyba włączymy ale to po konsultacji.

obrazki

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 1747
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 01, 2014, 16:11:53 »
Zosiu, tak wcześnie podany antybiotyk powinien załatwić sprawę
1994, autyzm
"Jeśli nie poświęcisz czasu na rodzenie się, czas zajmie ci umieranie."

maPatrykama

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 2000
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 01, 2014, 18:26:39 »
Zosiu, tak wcześnie podany antybiotyk powinien załatwić sprawę
Niestety u nas w kraju leczenie boreliozy jest archaiczne i wiele osob mimo zastosowanej antybiotykoterapii nie uchroni sie przed borelioza(zaledwie 3-4 tyg. i lekarz twierdzi, ze juz starczy)...to paskudna bakteria, ktora powoduje czesto rowniez koinfekcje, ktora umie omijac uklad odpornosciowy czlowieka, zeby uchronic sie przed unicestwieniem.

cytat z niemieckich wytycznych co do leczenia boreliozy:

"Podstawy naukowe do stosowania antybiotyków są ciągle niewystarczające, z wyjątkiem stadium wcze-snego, zlokalizowanego (EM). Wytyczne dotyczące leczenia nie są oparte na dowodach z międzynarodowych publikacji naukowych ze względu na znaczne braki analiz naukowo-klinicznych, co sprawia, że ich wiarygodnośd jest znacznie ograniczona (159); a poza tym wytyczne te nie spełniają wymagao medycznych i polityki zdro-wotnej.
Skuteczna terapia antybiotykami jest możliwa tylko wtedy, gdy pacjent ma efektywny system immunolo-giczny. W związku z leczeniem antybiotykami pojawiają się również problemy z Borrelia ze względu na pierwotną lub nabytą opornośd bakterii. Czynnik zakaźny może unikad systemu immunologicznego po-przez tak zwane “mechanizmy ucieczki”.(7/74)
W stadium wczesnym, tj. w ciągu pierwszych 4 tygodni od zakażenia, należy liczyd się z 10%
współczynnikiem niepowodzenia antybiotykoterapii.(121/135) W przypadku postaci przewlekłych, współ-czynnik ten jest znacząco wyższy i wynosi do 50%(30/31/52/55/74/99/121). Nawet wcześniejsze badania odnosiły się do problemu przewlekłej boreliozy z Lyme i jej ograniczonej podatności na lecze-nie.(31/55/59/61/62/65/92/94/121/138) We wszystkich tych badaniach czas trwania leczenia był ograniczony do mak-simum 4 tygodni. W tych warunkach często występowały niepowodzenia terapii, mimo powtarzania cyklu leczenia.(78/82/90) Długośd antybiotykoterapii ma decydujące znaczenie dla jej powodzenia. Obecnie jest do-stępnych kilka prac, które dostarczają dowodów pozytywnych efektów i bezpieczeostwa długoterminowej antybiotykoterapii.(25/26/27/30/36/44/46/51/52/81/144)
Ograniczona skutecznośd leczenia antybiotykami jest udokumentowana w wielu badaniach; patogeny udało się wyhodowad nawet po rzekomo bardzo efektywnym leczeniu: (63/74/81/96/119/120/122/139/147). Na przy-kład Borrelia zostały wykryte w skórze, nawet po wielu cyklach leczenia (ceftriaksonem, doksycykliną, ce-fotaksymem) (40/61/76/81/122/147). Została także odkryta rozbieżnośd pomiędzy wrażliwością Borrelia na anty-biotyki in vitro i in vivo. (74) Co więcej, in vivo pojawiają się dodatkowe czynniki, które leżą w zdolności uni-kania przez Borrelia systemu immunologicznego(60/83/85/86/120) przede wszystkim pod wpływem różnych an-tybiotyków.(80)
Hipotetycznie, zdolnośd do przetrwania Borrelia przypisywana jest m.in. jej przebywaniu wewnątrz ko-mórki i rozwijaniu form mniej aktywnych biologicznie (sferoplasty, cysty)(19,85,86,94,120). Dodatkowo udo-wodniono, że Borrelia produkuje biofilmy powodujące opornośd i możliwośd zrzucania przeciwciał z po-wierzchni bakterii(83,85,86). Inne mechanizmy, takie jak dywersyfikacja, tj. zmiany antygenów białek zlokali-zowanych na błonie komórkowej, utrata plazmidów i procesy zmierzające do dezaktywacji układu dopeł-niacza(85,86,120) wspierają “mechanizm ucieczki”, tzn. umiejętnośd patogenu polegającą na unikaniu działa-nia układu odpornościowego, co zostało też wykazane u innych bakterii. Zdolnośd patogenu do regulowa-nia białek (białko porotwórcze) może również osłabiad efekt antybiotyków(34,74,84).
Istnieją cztery randomizowane badania związane z leczeniem przewlekłej boreliozy z Lyme, w których po-równane zostały różne antybiotyki wykorzystywane w leczeniu encefalopatii. Badania te wykazały, że ce-falosporyny są lepsze od penicylin(31/62/94/96). Doksycyklina podawana w zwykłych dawkach osiągała sto-sunkowo niski poziom w surowicy i tkankach, podczas gdy w przypadku cefalosporyn stężenia były znacz-nie większe, tzn. w odniesieniu do minimalnego stężenia hamującego (MIC) stężenia uzyskiwane przez ce-falosporyny były co najmniej dziesięd razy wyższe niż doksycykliny.

Szerokie spektrum terapeutyczne i wysokie stężenie tkankowe antybiotyku są niezbędne w przypadku tkanki słabo ukrwionej (tkanka łączna, struktury takie jak skóra, torebki stawowe, powięź, ścięgna), po-nieważ Borrelia wykazuje tropizm do tych rodzajów tkanek.
Spośród dostępnych antybiotyków, tetracykliny, makrolidy i antybiotyki beta-laktamowe okazały się sku-teczne w leczeniu boreliozy z Lyme. Skutecznośd innych antybiotyków, zwłaszcza karbapenemów, telitro-mycyny i tygecykliny jest oparta na badaniach in vitro. Nie ma dla nich badao klinicznych, za wyjątkiem imipenemu, który został korzystnie oceniony(64).
Leczenie boreliozy z Lyme może byd przeprowadzone jako monoterapia(159) lub synchroniczna terapia kombinowana. Efektywnośd terapii kombinowanej jak dotąd nie została potwierdzona naukowo; ta forma leczenia bazuje na odkryciach mikrobiologicznych i danych empirycznych, które do tej pory nie zostały sys-tematycznie zbadane.

3.1 Antybiotyki niezalecane
Następujące antybiotyki nie są odpowiednie dla leczenia boreliozy z Lyme:
• karboksypenicyliny
• acylaminopenicyliny (rzekomo skuteczne; brak doświadczeo klinicznych; zwykle stosowane w leczeniu szpitalnym)
• cefalosporyny pierwszej generacji (cefazolin, cefotoxitin)
• doustne cefalosporyny pierwszej i drugiej generacji, za wyjątkiem aksetylu cefuroksymu
• chinolony
• aminoglikozydy
• chloramfenikol
• klindamycyna
• glikopeptydy
• antagoniści kwasu foliowego (za wyjątkiem trimetoprimu wg Gasser (51))
• kotrimoksazol
• atowakwon
• nitrofurany
• erytromycyna (151)


Generalnie antybiotykoterapia powinna byd dostosowana do wagi. Tę zasadę stosuje się przede wszyst-kim do dzieci i pacjentów z nad- lub niedowagą. Niektórzy lekarze Niemieckiego Towarzystwa Boreliozy krytycznie oceniają używanie samych cefalosporyn lub penicylin w boreliozie z Lyme, ponieważ może to sprzyjad wewnątrzkomórkowej obecności Borrelia i powstawaniu cyst (101/120). Badania morfologii (leuko-cyty, erytrocyty, płytki), GPT, lipazy, kreatyniny oraz jeśli to możliwe czas protrombinowy i PTT należy przeprowadzad na początku co tydzieo, następnie co 2-3 tygodnie. Jeżeli stosuje się ceftriakson, co 3 ty-godnie należy wykonywad badanie USG, aby wykluczyd powstawanie osadu w woreczku żółciowym. W trakcie stosowania makrolidów należy przeprowadzad badanie EKG co czternaście dni.

Leczenie cefalosporynami trzeciej generacji ma także sens w postaci terapii przerywanej po początkowym leczeniu ciągłym. W terapii przerywanej leki stosuje się przez 3-4 dni w tygodniu(61).
Przy każdej antybiotykoterapii boreliozy z Lyme, niezależnie od stadium, należy liczyd się z możliwością wystąpienia reakcji Jarischa-Herxheimera. W zależności od nasilenia reakcji, w nagłych wypadkach należy pozajelitowo podad kortykosteroidy.
W czasie długotrwałej antybiotykoterapii należy podawad probiotyki, aby chronid florę jelitową i wspierad układ immunologiczny (np. E. coli szczep Nissle 1917, lactobacillus, bifidobacterium id.). Wiele metaanaliz dowodzi, że profilaktyczne używanie probiotyków obniża ryzyko biegunki wywołanej antybiotykami (13/24/28/38/102/127). Jeżeli pojawi się biegunka, której nie da się szybko opanowad (np. przez Saccharomyces boulardii), należy natychmiast przerwad leczenie i sprawdzid, czy nie doszło do zakażenia toksynami A/B Clostridium difficile. Jeżeli pojawią się zakażenia grzybiczne(128) np. w przewodzie pokarmowym, należy stosowad miejscowe leczenie przeciwgrzybiczne, z przerwami lub równolegle z antybiotykami i konty-nuowad je przez 2 tygodnie po zakooczeniu antybiotykoterapii.


Terapia kombinowana
W terapii kombinowanej stosuje się równocześnie dwa lub czasem trzy antybiotyki, zwykle w formie syn-chronicznie kombinowanej długoterminowej antybiotykoterapii(146).
Działanie makrolidów i ewentualnie także tetracyklin jest intensyfikowane poprzez jednoczesne podawa-nie hydroksychlorochiny, która tak jak metronidazol, działa na formy cysty Borrelia(3).
Cefalosporyny trzeciej generacji mogą byd wymiennie kombinowane z minocykliną (przenika do PMR), tzn. każdy lek pojedynczo przez 3 kolejne dni w ciągu tygodnia. Oba leki można łączyd z hydroksychloro-chiną. Można sprawdzid tolerancję hydroksychlorochiny podając ją jako pojedynczy lek w ciągu pierw-szych 3 dni terapii. Dawkowanie minocykliny powinno byd zwiększane stopniowo. Jeżeli minocyklina nie jest tolerowana, może byd zastąpiona doksycykliną lub klarytromycyną.
Doksycyklinę i minocyklinę można łączyd z azytromycyną i hydroksychlorochiną. Aby łatwiej wykryd brak tolerancji jakiegoś leku, nie należy rozpoczynad leczenia od równoczesnego podawania wszystkich anty-biotyków. Preferuje się rozdzielone w czasie dołączanie antybiotyków, np. co tydzień - dwa tygodnie"

za

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V.
"Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme"


Dlatego warto robic wiele rzeczy na raz i nie poprzestawac tylko na zaleceniach poskich lekarzy, ktorych wiedza o boreliozie jest na razaco niskim poziomie.

zosia_

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 8011
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 04, 2014, 15:06:53 »
Dzięki maPatrykama  :)
Te niemieckie zalecenia sciągnełam sobie w pierwszej kolejności, polskich nawet nie szukałam ;)
Antybiotyka + homeo jakoś działają, bo po rumieniu już sladu nie ma.

maPatrykama

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 2000
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 04, 2014, 17:01:40 »

obrazki

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 1747
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 04, 2014, 19:24:01 »
Mapatrykama, fajny artykuł.
Zosiu, u mnie też szybko zniknął rumień, stosowałam tylko antybiotyki
1994, autyzm
"Jeśli nie poświęcisz czasu na rodzenie się, czas zajmie ci umieranie."

zosia_

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 8011
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 04, 2014, 21:30:50 »
No ja wiem, ze rumień pptrafi zniknąc szybko, nawet bez żadnego leczenia. Ale tak się tylko pocieszam i pozytywnie nastawiam. Wiem, ż eto nie rumień jest prawdziwym problemem i nie ma związku z rozsianiem się tego świństwa po organizmie.

Esencja

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 1
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 11, 2014, 16:27:15 »
Sporo słyszałam o skuteczności terapeutycznych olejków eterycznych w leczeniu boreliozy. Jeśli ktoś jest zainteresowany podam link do odpowiednich informacji.
Iza

seeker

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 144
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 11, 2014, 18:13:58 »
Zosia. Trzeba działać szybko póki borelia nie wejdzie w kości i stawy bo wtedy przejdzie choroba w formę przewlekłą, którą może mieć już do końca życia ( i skonczyć się np. stwardnieniem rozsianym )

 może spróbować tzw. czyściciela krwi czyli zapper becka ( dostępny np. na allegro ) który eliminuje pasożyty we krwi ( wirusy , bakterie ). można go stosować z antybiotykiem, z tymże najpierw się zappuje krew ( na początku nie dłużej niż 10 minut na raz!  bo można zatruć toksynami organizm) i 15 minut po skonczeniu ( koniecznie trzeba zachować ten odstęp czasowy! ) zappowania dopiero podaje się antybiotyk. zappuje się  raz dziennie
przy zapowaniu zapperem becka NIE WOLNO brać ziół. Zapper z antybiotykiem + srebro koloidalne w dużej ilości  ( srebro oprócz unieszkodliwiania bakterii i wirusów nie dopuszcza również do tworzenia się biofilmów ) -  powinny  wybić borelie we wczesnym stadium.zosia_

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 8011
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 11, 2014, 22:00:14 »
Dzięki :)
Działamy tak szybko jak sie da. Są antybiotyki, jest homeo, był już na MORA (to dużo bardziej precyzyjne niż zwykły zapper) i jest po pierwszym zabiegu terapii magnetycznej. Srebro sobie darujemy na razie.

seeker

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 144
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 12, 2014, 10:48:37 »
Zosiu. masz na myśli zappera Clark a ja zapper Becka. to zupełnie coś innego. zapper Clark istotnie wchodzi wgłąb ciała tylko do 3 cm, bowiem prąd "płynie" po ciele. Zapper Becka elektryfikuje tylko krew ( nakładasz elektrody np. na przegub dłoni ). W ten sposób wielu chorych na HIV ma ujemne testy,  co nie  znaczy że są trwale wyleczeni, bowiem wirusy chowają się w różne miejsca poza krwią, w tym węzły chłonne  ( dlatego dr Beck wynalazł Pulser Becka, który wygania te wirusy i bakterie z węzłów chłonnych do krwiobiegu aby dzieła zniszczenia resztek wirusów i bakterii tam dokonał zapper )jeśli Cię to ciekawi to możesz poczytać i tym więcej tutaj:


http://www.igya.pl/czynniki-chorobotworcze/pasozyty/ciekawostki-parazytologiczne/471-zapper-becka-nadzieja-na-wyleczenie-z-aids.html

o stosowaniu zappera w boreliozie

http://vibronika.eu/borelioza.pdf
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2014, 10:52:54 wysłany przez seeker »

seeker

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 144
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 12, 2014, 14:47:44 »
pewnie myslisz, że pisze to co sobie przeczytałem w internecie kilka godzin temu. akurat moge coś o tym powiedzieć bo lecze syna z boreliozy od 1,5 roku. przerobiłem wszystkie zioła. najbardziej skuteczne były ekstrakty  w dużych dawkach (Houttuynia cordata, Artemisia annua, Andrographis ) + szczeć. ( kupowałem z Magicznym Ogrodzie )

co do zappera becka  i ziół - chodzi o to że nie znasz w przypadku ziół okresu pół rozpadu jak w przypadku antybiotyków, a także ich czasu usunięcia  z organizmu ( mocz, kał ). 

w przypadku antybiotyków możesz stosować je min. 15 minut PO zapowaniu. bowiem  jak zapewne wiesz wzmocnieniu ulega tylko to co jest we krwi w dużym stężeniu bezpośrednio przed zapowaniem. Po około 15 minutach  po zakonczeniu  zapowania napięcie elektryczne we krwi znika.
Stad jeśli bierzesz antybiotyk co 12 godzin ( doksycylina ) to stężenie antybiotyków w chwili zapowania ( które stosujesz  1 raz dziennie ) jest dużo, dużo mniejsze. zreszta można zastosować nawet troche mniejsza dawke antybiotyków przy zapowaniu jesli ktoś się obawia przedawkowania.

>Co to znaczy, że 'póki nie wejdzie w kości, stawy'? W krótkim czasie po ukąszeniu >bakterie rozsiewają się po całym organizmie.

no bez przesady. Borelia nie wchodzi w kości na sam początek. nawet forma bakterii jaką są Borelia czyli forma krętek ( świderków ) potrzebują czasu na to. natomiast faktycznie zalezy tez to w dużej mierze od miejsca ukąszenia kleszcza.


KruszOnka

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 5
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 19, 2014, 12:44:02 »
Rumień nie zawsze musi się pojawić, a jeśli nawet to może bardzo szybko zejść i nawet nie będzie widocznych śladów ukąszenia, ale skutki mogą się pojawić z opóźnieniem - zawroty głowy,  gorączka, coś co może przypominać przeziębienie tak na prawdę może okazać się boleriozą.

kk001

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 11
Odp: Po ugryzieniu przez kleszcza
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 20, 2018, 20:07:57 »
Miejsce ugryzienia trzeba obserwować.  Polecam -sprawdź szczegóły boreliozy ,ponieważ to choroba często"niedoceniana" tak naprawdę wiele osób z nią walczy przez lata
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2018, 11:34:03 wysłany przez admin »