Tematyczne > Edukacja

nauczyciel wspomagający

<< < (3/5) > >>

konkie76:
no niestety ten przepis jest chyba aktualny, bo to nie było rozporządzenie, tylko jego projekt, którego ostatecznie pani Hall nie podpisała, więc dopóki tego nie zrobi to we wrzesniu nie wejdzie, niestety. A z tego co wiemy z naszego Kuratorium, to ten właśnie projekt został wycofany. Więc nadal obowiązuje minimalna liczba uczniów  w klasie integracyjnej. Jestem tym zdołowana bo liczyłam na te klasy int.

Asterka:
Konkie76 ,sorry , ale mijasz się z prawdą.
"...Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 17 listopada 2010 r. sześć rozporządzeń, regulujących zasady organizowania kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. nr 228, poz. 1491);
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487);
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 228, poz. 1492);
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228, poz. 1488);
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489);
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).
Wprowadzone regulacje stanowią niezbędną konsekwencję zmian dokonanych w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).

Dokonane zmiany są kontynuacją rozwiązań przyjętych w podstawie programowej. Skierowane są one między innymi do uczniów wybitnie uzdolnionych, którym szkoła powinna pomóc w rozwijaniu pasji i zdolności. Służą także objęciu odpowiednią pomocą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, przewlekle chorych czy przybywających do polskich szkół z innych systemów edukacji, wychodzą naprzeciw dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie czy kulturowo.

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna mają stać się miejscem, w którym młodzież uzyska pomoc w dokonywaniu trudnych wyborów co do drogi dalszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu, miejscem zapewniającym dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach ma służyć zwiększeniu jej efektywności. Pomoc ma być udzielana jak najwcześniej po zidentyfikowaniu indywidualnych potrzeb dziecka, w jego najbliższym środowisku, tj. w przedszkolu, szkole czy placówce.

Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia"
http://reformaprogramowa.men.gov.pl/

konkie76:
Tak, te podpisała, tylko znajdź mi w nich zniesienie dolnej liczby aby móc stworzyć klasę integracyjną, bo niestety  w tym rozporządzeniu co nas interesuje, tzn,rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490). tego nie ma. W kwietniu tego roku, mieliśmy szkolenie odnośnie wprowadzonych nowych rozporzadzeń i babka z KO mówiła, że nadal czekają na podpisanie projektu rozporządzenia, który znosi od ilu uczniów mozna tworzyć klase integracyjną. W czerwcu pani Hall tego nie podpisała, bo jak pisałam wcześniej odrzucono nasz wniosek stworzenia takiej klasy dla 2 uczniów. Kuratorium dało negatywna odpowiedź, poniewaz liczba uczniów ma nadal wynosić od 3-5. Ja się nie upieram, tylko opieram się na odpowiedzi KO Rzeszów.

konkie76:
 a to artykuł z KO w Gdańsku, z dnia 21 lipca 2011 r. - niestety
Kształcenie integracyjne   
 
Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną). Odbywa się ono na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z klasami, oddziałami integracyjnymi i integracyjnych.
 
W ramach kształcenia integracyjnego w przedszkolach i szkołach tworzone są klasy, oddziały integracyjne, do których kierowane są dzieci niepełnosprawne, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka). Dzieci i młodzież niewidzące i niedowidzące, niesłyszące i słabosłyszące otrzymają takie orzeczenie w poradni wskazanej przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.
Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie może być zatrudniony dodatkowo nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
 
Kształcenie integracyjne zapewnia dzieciom i młodzieży pełnosprawnym możliwość zaspakajania indywidualnych potrzeb, a uczniom niepełnosprawnym zapewnia ponadto realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych, realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stwarza odpowiednie warunki do nauki (specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne), daje możliwość przebywania w środowisku rówieśniczym.
 
Przedszkola i szkoły udzielają pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

 

Asterka:
Więc może warto zwrócić pani minister uwagę jakie to jest ważne. Odpowiada na maile.
http://www.hall.pl/

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej